םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונמאו הקיזומ ,םירפס~תוברת~ישאר    
   

ףילקתה
םולב-לטסק ילרוא


םירופיסה ץבוק ךותמ רצק רופיס
קוחר אל" םולב-לטסק ילרוא לש ןושארה
לש תשדוחמ הרודהמב "ריעה זכרממ
לכ םיעיפומ רפסב ."הנטקה הירפסה"
שדח חסונבו רחא רדסב ץבוקה ירופיס
ירוקמה ץבוקה .טעמב הנוש ,ןקותמו
1987 תנשב רוא האר


.שבד וקקיל אל םיאולימהו רידסה ילייח .המחלמ ימי ויה םימיה
.םיימוי וא םוי לש השפוח םימחולה תוחוכה ולביק תורידנ םיתעל
ירחא תצק התיה הב רבודמש הפוקתה .ידמ תורצק .תורצק ויה תושפוחה
לש הריווא רוביצב התיה ,הכשמנ דוע המחלמהש יפ-לע-ףאו ,המחלמה עצמא
לש םימר תולוק עמשיהל ולחה .המייתסה רבכ וליאכ ,עבושו תופייע
המחלמהש םישנא םג ויה .הדעב םיקומינ תורשע ,דגנמו ,המחלמל תודגנתה
ימו סבומ ימ טילחהל ועדי אלש ךכ ידכ דע ,הז אוהכ םתוא הניינע אל
.ירמגל םירחא םינוויכל הטנ םביל .חצנמ


הינפ תא הסיכש קמוסה .ריוואב רוא היה דוע עונלוקה-תיבמ רדמס האצישכ
ןיינב ירוחאמ לא עגר לכב קלתסהל ודמעש ,תומודאה שמשה ינרק םע גזמתה
התיה איה .ףילקתה :הדיחיו תחא הלמ ארפ הטטוש החומב .רעוכמה םידרשמה
.וילאמ-ןבומ יד וליפאו אלפ אל הזו - הרשע-עברא תב
,האיציה לא תוגרדמב הספיטשכ תוריהמב התחמש תועמדהמ תובוטר ויה הידי
התחמ ,ררופתמו חל ותוא הכילשה איה .עונלוקה סיטרכ תא וביטרה םג ןהו
.שיבכה תא התצחו ,העמד דוע
תוגרדממ הגרדמ לע הבשייתה רדמס .הממוש התייה םיידיה-תבחר רכיכה
.הלש דבה קית ךותב קומע תלפוקמ האצמש הירגיס התיצהו ןיינבה תיזח
ןיחבה םהמ דחא .הינפ לע ופלח ,הנשב הנממ םירגובמ ,םינעונפוא השולש
דוע תוחמל הקיפסהו ותוא התאר רדמס .רוצעל וירבחל קרשו תנשעמה הרענב
.הניעמ הגלזש ,םיבצע לש ,העמד
.עונפואה לעמ דרי אוה
.לאש "?בוביסל אובל הצור"
.הבישה אל הרענה
.הנענ אלו ,בוש לאש "?בוביסל אובל הצור"
.קיטסמ סעל אוה "?תירבע הניבמ אל תא"
.הקיתשב ןשעה תא ףואשל הכישמה רדמס
.להצ ,"תדעור איה ,וארת"
םיבוביסב רכיכה תא ףיקהל ףידעהו קלדה תשוודב שיערה ינשה ןעונפואה
.םילודג
תא .ידיגת זא ,בוביסל אובל הצור אל" .רמא "?הלוש ,ךלש רופיסה המ"
."הנורחא אלו הנושאר אל
תב התארנ אל איה קחרממ .המוקממ המקו רדמס הרמא ,"הצור אל"
.הרשע-הנומש הל תתל תולקב רשפא היה .הרשע-עברא
ףאשו הירגיסה תא היפמ ךלש ,הינפ לא ברקתה אוה .זגרתה קיטסמה-סעול
ינשב הטיבהו הראווצ תא החתמ רדמס .אפק ךייחמה לש וכויח .הנממ
.ןוטבה ידומע ןיב העלבנו המוקממ הקתינ זאו ,זובב םירענה
.זגורב ורבח תא ךייחמה לאש "?רנבא ,תישע המ"
."הנאיד ידייל ןמצע תא תובשוחש תופי-אל .הלאכ לבוס אל"
םע החישב חתפ ןמזמ רבכש ,םדידיל ףרטצהו ועונפוא תא עינתה ךייחמה
חיכוהל ידכ ,תוריהמב וירחא קלד רנבא .וכרדב הנמדזהש ,תרחא הדלי
.ורבח לש הלאל םיווש ועונפוא לש סוסה-תוחוכש האמה םעפב ומצעל
איה .רמ היה הירגיסה לש המעט .לוריבג ןבא בוחרב הכרד תא הכריש רדמס
לע הלודג הקירי הקריו התוא האור אל דחא-ףאש אדוול םידדצל הטיבה
הלא ויה .הב וטיבה םייניע גוז .המידאה ,הטבמ תא המירהשכ .הכרדמה
איה .בטיה הב תודקוממו ,טעמ תונסכולמ ,תוקורי .ףילקתה לש ויניע
הלועפ איה הקירי ,לכה תולככ ירחאש המצע תא המחינו וטבמ תא הנחב
.הקירי ללגב התוא לולשי אל ףילקתה לש יארפה יפואהו ,תיעבט
שבלש קוריה יתפיטקה דגבה .ךויח ןימל ךפהנ הליחת הב ןתנש בקונה טבמה
התיה איה .לופיל רעישל החינהו הרעשב רשקה תא הריתה איה .ול אימחה
תחא דיב התוא םירהל לוכי היה ,הצר קר וליא ,ףילקתהו ,לקשמ-תלק
.בוחרה ךרואל הקיתשב התיא רוהדלו
ומלענ וסוסו ףילקתה .בורקה רוזמרב רצענ םיברע םילעופ אלמ סובוטוא
לא ועיגי ותקעצ ידה קרו ,קועצל ףילקתה ךישמי םש .קוצה תגספ רבעל
םוי ומייס םה .ומנמינו םישושת ויה םיברעה םילעופה .תובושקה הינזוא
החרט אל רדמס .םורדב תחא ריע לא םכרד תא ושע וישכעו ,שיתמ הדובע
איה לבא ,חדקא ףלש ,סובוטואה זכרמב בשיש ,דחא יברע .םהינפב טיבהל
רבכ .התכילה בצק תא התניש אל הנקה תא הילא ןוויכשכ םג .ונממ המלעתה
סובוטואהו ףלחתתה רוזמרה .תאזכ רורט תלועפל ןברוק תויהל התצר ןמזמ
.עסנ
םיימשה .הלעמל תננובתמו תדמועה רדמס תא הפשח סובוטואה לש ותעיסנ
טעמ הטבמ תא הקיתעה איה .רופא םוי-רוא היה לבא ,םיבכוכ םיאלמ ויה
ידומעמו תונטנאהמ המלעתהו תוקוריה תועבגה תוצק לא הטיבהו הטמ יפלכ
תוינוכמה שערב העלבנ ותקעצ םג .ףילקתה תא התאר אל איה .ךרדבש למשחה
.היניעב הלדג ותוליצא .ותחירבב םימשא ויה םיברעה םילעופה .תועסונה
.תובעו לודג ץע דיל הדמענו םידחא םידעצ דוע טאל תכלל הכישמה איה
בטיה תווסומ ,םיצעה לע תונשי ןלוכ .תורע םירופיצ ןיא ברעה תועשב
היה לכה .ץעה יקמעמב הננובתה רדמס .הלירג ימחול ומכ ,םישנאה יניעמ
תוארל ידכ ותוא רענל התסינ איה .םילעב ןיחבהל רשפא היה ישוקבו רוחש
לודג ויבועו ןתיאו השק היה ץעה לבא ,ונממ תופע םירופיצה ךיא
.היבועמ
וכותב יתפמיס-אלה עסמב .הירגיס דוע תויהל הרומא התיה הלש קיתה ךותב
תעפשהמ הקיטויביטנא ירודכ לש םירוריפבו םיקיבד תוירכוס ישוגב הלקתנ
,היסנכמב התוא הככיחו קיתהמ הדי תא האיצוה םעפ ידמ .הלש הנורחאה
.הכוראה הרופאה תיאצחב ילואו
ףוס-ףוסו ,קיתל הדי תא הבחת ,המצעל החיטבה ךכ ,הנורחאו תישילש םעפ
תא העיסה טאל-טאל .תוירכוסה תחאל הקובד תלפוקמ הירגיסב הלקתנ
הילע היהו ,רצו ךורא היה קיתה .קיתה הלעמב היירכוסה תאו הירגיסה
לש ךירכ םהיניבו ,וכותבש םיברה םיצפחהש ידכ ,הלודג תוריהזב ןרמתל
לש הסכמ ,דדחמ ,םילוכא תונורפע ,םימי השולש ןב ,םיתיזו הבוהצ הניבג
.שיגרה הירגיסה ריינ תא וערקי אל ,ןותפש
.הדפקהב םהיניב דירפהל תוסנל הלחה םירבדה ינש תא איצוהל החילצהשכ
ויה ןמוקרנ לש תודעורה וידי םג לבא ,תונידע םיידי ושרדנ וז הכאלמל
היירכוסהו ,רצונ הירגיסב קדסה .תוילאמשה הידי יתשמ רתוי תוחילצמ
לבא ,הדי רועינ תועצמאב הנממ התוא ךילשהל התסינ רדמס .הדי לא הקבדנ
,ךומס תועדומ חול לע ךוכיחב הנממ הרטפנ ףוסבל .ררחתשהל הנאימ וז
ןמזב דוע התוא הדקפש ,בערה תשוחת .בוהצ לספס לע תשאוימ הבשייתהו
היניש .הבוהצה הניבגה ךירכב תונתבערב הסגנ איהו ,הפירחה ,טרסה
ףכל םתוא הטלפ איהו ,ךירכב תונלשרב וחנוהש םיתיזה יניעלגב ולקתנ
.הדי
הטמש איהו ,הינפ תא ףטיל אוה .הדיצל בשייתהו וסוס לעמ דרי ףילקתה
הרעש תא ףטיל אוהו ,והזח לע הניעשה השאר תא .םיתיזה יניעלג תא הדימ
לבא .שיא םע הקשנתה אל םלועמ יכ ,התוא קשניש הששח ךכ-רחא .עורפה
התירולב תא היניעמ ריסהו תורעובה הייחל לע התוא קשינ קר ףילקתה
.הטבמ תא ול הריתסהש
לבא ,וי באל יא ,תילגנאב ול רמול הקקותשה רדמסו ,הלימ רמא אל אוה
הילע עדי אל ףילקתהש הל ףידע םג .התוא ריגסי רזה האטבמש התצר אל
ומכ וילא התבהאמ ןוזינו לכה האורו עדוי ףילקתהש העדי אל איה .לכה
.הילע דרויש םשגהמ הנוזינ המדאהש
היה אוה .ףילקתהמ אב אוהש ןכתיי .הפאב הלע םשגמ הבוטר המדא לש חיר
לע היתועבצא תא ריבעהל הזעה רדמס .קפואה לא ןנובתהו םירוהרהב עוקש
אוהש התוויק איהו ,ידמ טלוב היה הפא .ענ אל אוהו ,הדחה ותידודצ ינפ
רבעמש רשק םהיניב היה .קתשו הרבעל ושאר תא הנפה ףילקתה .וב עגי אל
ירוחאמ םלענו םק אוה .וילא ךייחל הזעה אל וליפא איהו ,םילימל
.תוקוריה תועבגה
הפידעה איה לבא ,הירוה תיב ןיבל רדמס ןיב ודירפה רטמ האממ רתוי תצק
םחותה לחנה לש תרחאה הדגה לעש תוקוריה תועבגל עיגתש דע תכלל ךישמהל
.ןופצ דצמ ריעה תא
חמוצה אשדה לע לגלגתהלו ץורל לכות איהו ,םויה הלעי רבכש התצר איה
לכב ץוצל ולכי םיצעה ןיבמו ,דיחפמו ךושח היה םוקמה לבא .ךכ-לכ הפי
ויה לחנה ימימ .םיטלמנ םיחצורו תופשכמ ,םידש ,וצרי קר םא ,עגר
.םהב ףקתשהל וזעה אל םיבכוכה וליפאו ,םירוחש
בלכה לש המשנהש תעדל רשפא ךיא .התוא חרחירו הדי-לע רבע העות בלכ
?םוקנלו הצוחה תאצל קר הצורש ,האולכ המשנ אל איה הזה
וילא ץר בלכהו ,לקמ קחרמל הכילשה איה .התוא חרחרל ךישמה בלכה
.הפהמ ער חיר ול היה .קהיפו הדיל בכשנ אוה .ויניש ןיב ץוענ וריזחהו
.םדרנ אוה
אשדה לע הבכשנ איה .דחפל הרכמתה אל רדמס .םיצעה יפנע תא העינה חור
לע השאר תא החינה רדמס .ררועתה בלכה .בושו-ךולה וילע הלגלגתהו חלה
.תוביאכמה ויתוניפב הלקתנו הלש קיתה
.הקוריה הדגה לעש דיחיה ץעה רבעל העספו המק ךכ-רחא
.ריישקרוי הזה םוקמה תא התניכ הנועש יפל יצחו-הנומש העשב
רופיצל אל םג .דחא-ףאל רבד םוש תבייח אל ינא" :המצעל הרמא איה
םילוכיש םיבאזל אל םג .הלילה עצמאב הלש החונתה תא הנשמש ,תמטמוטמה
."ףילקתה לש ינא .היישפוח ינא .יתוא ףורטלו המדאה ךותמ תאצל
,ןתוא חוקפל התצר אל איה .היניע תא המצעו אשדה לע הבכשנו הרזח איה
.הז תא תושעל התוא חירכה הראווצ לע םדא די לש העגמ לבא
איה .הל בישה אל אוהו ,ומש תא הלמלימ איה .ףילקתה לש ודי התיה וז
תא חתפו הילע בכשנ אוה לבא ,הנורחאה העשב היה הפיא ותוא לואשל התצר
הכפה ותמישנ .םדרנו ףילקתה עגרנ תכשוממ הקישנ ירחא .התצלוח ירותפכ
ריישקרוי תואשדמ לע הבכש איה .הדבכ התיה התמישנ .תיטיא רתויו רתוי
שקבל אל םגו ,זוזל הזעה אל איה .השובמ תרעוב ,הדלוויה םויבכ המוריע
לבא ,וסוס תא השפיח איה .הילע קיעה ולקשמ דבוכ יכ םא ,זוזיש ונממ
בלכה .םיחותפה םיבחרמב ודבל רוהדל אצי סוסהש החינהו ,ותוא האצמ אל
היתואיר לע ץחלה .הילע דיבכה ףילקתה לש ופוג .ףוטילל המכ הב ןנובתה
החצמ לעמ בגינש ןמזב .ררועתה אוהו ,תולק ותוא הרעינ איה .לודג היה
,קורי םנמוא ולש דגבהש רדמס הניחבה ,וב וקבדש םיבשע יקלח תונידעב
.הליחת הרבסש יפכ יתפיטק וניא לבא
םימי ותוא הארת אלש העדי רדמסו ,"תכלל חרכומ ינא" :הל רמא ףילקתה
ותכילה .ראשייש ול םורגלו ותוא רוצעל ךיא גשומ הל היה אל .םיבר
.וילגר ןיב ובנזו וירחא ךלה בלכה .ויסנכמ תא סכר אוהו ,הפופש התיה
לע החרמנ הגונ םינפ תשרא .אל וא ןויריהב איה םא המצע תא הלאש איה
.תוריעצה הינפ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
15/7/07 0:17
רש :תאמ
םולב-לטסק ילרואל הבוגתב
תננוחמ תבתוכ
רשל וביגה
 
 
9/11/09 20:01
:תאמ
ףילקתהל הבוגתב
.תורפס רועישב הזה רופיסה לע ונדמלו 'ט התיכב ינא
רואיתה,וירחא ףוחסל ליבשב ךירצש המ לכ וב שי,םיהדמ רופיסה
.רדמס לש שארב ינאש ןיימדל יל םרגש טשפומהו בחרומה
.רצק ךכ לכ רופיסב תויהל לוכי קמוע המכ םיהדמ הז
תתחונ איה הזה עגרבש וליאכ,הלחתה לש היזה ומכ יל שיגרה ףוסה
רענל החכש רדמסש ןוימד לש םירוריפ םע לבא תואיצמל הרזחב
רוצימ ןויריהל סנכיהל הלוכי תמאב אל ירה איה,התיחנל ךרדב
.ינוימד
תמאב יכ תויאקירמא תולאשב םינחבנ ונחנאש לבח קר םלשומ לכה
.יוטיבל םוקמ שיש
וז הבוגתל וביגה
 
 
9/11/09 20:01
:תאמ
ףילקתהל הבוגתב
.תורפס רועישב הזה רופיסה לע ונדמלו 'ט התיכב ינא
רואיתה,וירחא ףוחסל ליבשב ךירצש המ לכ וב שי,םיהדמ רופיסה
.רדמס לש שארב ינאש ןיימדל יל םרגש טשפומהו בחרומה
.רצק ךכ לכ רופיסב תויהל לוכי קמוע המכ םיהדמ הז
תתחונ איה הזה עגרבש וליאכ,הלחתה לש היזה ומכ יל שיגרה ףוסה
רענל החכש רדמסש ןוימד לש םירוריפ םע לבא תואיצמל הרזחב
רוצימ ןויריהל סנכיהל הלוכי תמאב אל ירה איה,התיחנל ךרדב
.ינוימד
תמאב יכ תויאקירמא תולאשב םינחבנ ונחנאש לבח קר םלשומ לכה
.יוטיבל םוקמ שיש
וז הבוגתל וביגה
 
 
9/11/09 20:01
:תאמ
ףילקתהל הבוגתב
.תורפס רועישב הזה רופיסה לע ונדמלו 'ט התיכב ינא
רואיתה,וירחא ףוחסל ליבשב ךירצש המ לכ וב שי,םיהדמ רופיסה
.רדמס לש שארב ינאש ןיימדל יל םרגש טשפומהו בחרומה
.רצק ךכ לכ רופיסב תויהל לוכי קמוע המכ םיהדמ הז
תתחונ איה הזה עגרבש וליאכ,הלחתה לש היזה ומכ יל שיגרה ףוסה
רענל החכש רדמסש ןוימד לש םירוריפ םע לבא תואיצמל הרזחב
רוצימ ןויריהל סנכיהל הלוכי תמאב אל ירה איה,התיחנל ךרדב
.ינוימד
תמאב יכ תויאקירמא תולאשב םינחבנ ונחנאש לבח קר םלשומ לכה
.יוטיבל םוקמ שיש
וז הבוגתל וביגה
 
 
9/11/09 20:01
:תאמ
ףילקתהל הבוגתב
.תורפס רועישב הזה רופיסה לע ונדמלו 'ט התיכב ינא
רואיתה,וירחא ףוחסל ליבשב ךירצש המ לכ וב שי,םיהדמ רופיסה
.רדמס לש שארב ינאש ןיימדל יל םרגש טשפומהו בחרומה
.רצק ךכ לכ רופיסב תויהל לוכי קמוע המכ םיהדמ הז
תתחונ איה הזה עגרבש וליאכ,הלחתה לש היזה ומכ יל שיגרה ףוסה
רענל החכש רדמסש ןוימד לש םירוריפ םע לבא תואיצמל הרזחב
רוצימ ןויריהל סנכיהל הלוכי תמאב אל ירה איה,התיחנל ךרדב
.ינוימד
תמאב יכ תויאקירמא תולאשב םינחבנ ונחנאש לבח קר םלשומ לכה
.יוטיבל םוקמ שיש
וז הבוגתל וביגה
 
 
9/11/09 20:01
ילטנ :תאמ
ףילקתהל הבוגתב
.תורפס רועישב הזה רופיסה לע ונדמלו 'ט התיכב ינא
רואיתה,וירחא ףוחסל ליבשב ךירצש המ לכ וב שי,םיהדמ רופיסה
.רדמס לש שארב ינאש ןיימדל יל םרגש טשפומהו בחרומה
.רצק ךכ לכ רופיסב תויהל לוכי קמוע המכ םיהדמ הז
תתחונ איה הזה עגרבש וליאכ,הלחתה לש היזה ומכ יל שיגרה ףוסה
רענל החכש רדמסש ןוימד לש םירוריפ םע לבא תואיצמל הרזחב
רוצימ ןויריהל סנכיהל הלוכי תמאב אל ירה איה,התיחנל ךרדב
.ינוימד
תמאב יכ תויאקירמא תולאשב םינחבנ ונחנאש לבח קר םלשומ לכה
.יוטיבל םוקמ שיש
ילטנל וביגה
 
 
9/11/09 20:01
ילטנ :תאמ
ףילקתהל הבוגתב
.תורפס רועישב הזה רופיסה לע ונדמלו 'ט התיכב ינא
רואיתה,וירחא ףוחסל ליבשב ךירצש המ לכ וב שי,םיהדמ רופיסה
.רדמס לש שארב ינאש ןיימדל יל םרגש טשפומהו בחרומה
.רצק ךכ לכ רופיסב תויהל לוכי קמוע המכ םיהדמ הז
תתחונ איה הזה עגרבש וליאכ,הלחתה לש היזה ומכ יל שיגרה ףוסה
רענל החכש רדמסש ןוימד לש םירוריפ םע לבא תואיצמל הרזחב
רוצימ ןויריהל סנכיהל הלוכי תמאב אל ירה איה,התיחנל ךרדב
.ינוימד
תמאב יכ תויאקירמא תולאשב םינחבנ ונחנאש לבח קר םלשומ לכה
.יוטיבל םוקמ שיש
ילטנל וביגה
 
 
9/11/09 20:02
ילטנ :תאמ
ףילקתהל הבוגתב
.תורפס רועישב הזה רופיסה לע ונדמלו 'ט התיכב ינא
רואיתה,וירחא ףוחסל ליבשב ךירצש המ לכ וב שי,םיהדמ רופיסה
.רדמס לש שארב ינאש ןיימדל יל םרגש טשפומהו בחרומה
.רצק ךכ לכ רופיסב תויהל לוכי קמוע המכ םיהדמ הז
תתחונ איה הזה עגרבש וליאכ,הלחתה לש היזה ומכ יל שיגרה ףוסה
רענל החכש רדמסש ןוימד לש םירוריפ םע לבא תואיצמל הרזחב
רוצימ ןויריהל סנכיהל הלוכי תמאב אל ירה איה,התיחנל ךרדב
.ינוימד
תמאב יכ תויאקירמא תולאשב םינחבנ ונחנאש לבח קר םלשומ לכה
.יוטיבל םוקמ שיש
ילטנל וביגה
 
 
9/11/09 20:02
ילטנ :תאמ
ףילקתהל הבוגתב
.תורפס רועישב הזה רופיסה לע ונדמלו 'ט התיכב ינא
רואיתה,וירחא ףוחסל ליבשב ךירצש המ לכ וב שי,םיהדמ רופיסה
.רדמס לש שארב ינאש ןיימדל יל םרגש טשפומהו בחרומה
.רצק ךכ לכ רופיסב תויהל לוכי קמוע המכ םיהדמ הז
תתחונ איה הזה עגרבש וליאכ,הלחתה לש היזה ומכ יל שיגרה ףוסה
רענל החכש רדמסש ןוימד לש םירוריפ םע לבא תואיצמל הרזחב
רוצימ ןויריהל סנכיהל הלוכי תמאב אל ירה איה,התיחנל ךרדב
.ינוימד
תמאב יכ תויאקירמא תולאשב םינחבנ ונחנאש לבח קר םלשומ לכה
.יוטיבל םוקמ שיש
ילטנל וביגה
 
9/11/09 20:02
:תאמ
םולב-לטסק ילרואל הבוגתב
.תורפס רועישב הזה רופיסה לע ונדמלו 'ט התיכב ינא
רואיתה,וירחא ףוחסל ליבשב ךירצש המ לכ וב שי,םיהדמ רופיסה
.רדמס לש שארב ינאש ןיימדל יל םרגש טשפומהו בחרומה
.רצק ךכ לכ רופיסב תויהל לוכי קמוע המכ םיהדמ הז
תתחונ איה הזה עגרבש וליאכ,הלחתה לש היזה ומכ יל שיגרה ףוסה
ךרדב רענל החכש רדמסש ןוימד לש םירוריפ םע לבא תואיצמל הרזחב
.ינוימד רוצימ ןויריהל סנכיהל הלוכי תמאב אל ירה איה,התיחנל
שיש תמאב יכ תויאקירמא תולאשב םינחבנ ונחנאש לבח קר םלשומ לכה
.יוטיבל םוקמ
וז הבוגתל וביגה
 
9/11/09 20:03
:תאמ
םולב-לטסק ילרואל הבוגתב
.תורפס רועישב הזה רופיסה לע ונדמלו 'ט התיכב ינא
רואיתה,וירחא ףוחסל ליבשב ךירצש המ לכ וב שי,םיהדמ רופיסה
.רדמס לש שארב ינאש ןיימדל יל םרגש טשפומהו בחרומה
.רצק ךכ לכ רופיסב תויהל לוכי קמוע המכ םיהדמ הז
תתחונ איה הזה עגרבש וליאכ,הלחתה לש היזה ומכ יל שיגרה ףוסה
ךרדב רענל החכש רדמסש ןוימד לש םירוריפ םע לבא תואיצמל הרזחב
.ינוימד רוצימ ןויריהל סנכיהל הלוכי תמאב אל ירה איה,התיחנל
שיש תמאב יכ תויאקירמא תולאשב םינחבנ ונחנאש לבח קר םלשומ לכה
.יוטיבל םוקמ
וז הבוגתל וביגה
 
17/11/09 1:25
הלב-הלב :תאמ
םולב-לטסק ילרואל הבוגתב
יל ריכזה הזה רופיסהו םולב-לטסק לש רבד םוש יתארק אל ןמז הברה
,ונ .ילאוטריו לגשמב תרמוגו המחלמב הליחתמ .שיראטנח טושפ .המל
.בוט
הלב-הלבל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא