םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תורצוי םישנ~ישאר    
   

הטנאופ רופיס
רישלט לחר


,הנפו ררועתה םעונ ברעה דרישכ
וירדחמ דחא לא ,תיטסינימפה תייוולב
.ףירצה לש םיידדצו םיחנזומ רתויה
תא וריבעה םה ךיא גשומ יל ןיא
תופילח יתמדרנו יתיתש ינא .הלילה
,יתלביק הבש השבע הסרוכ התואב
םויב םעונ לש וינפ תא ,תוימיטפואב
םיירהצב ישיש


יתבהא ארונ .הטנאופ רופיסל המיאתמ דליפנירג םעונב ילש תובהאתהה
םע ,"תזורחמה"ו "לי'ז ידוד" ,ןספומ הד יג לש הלאה םירופיסה תא
לע רפסל רשפא הטנאופל תיסחי תוזירזב עיגהל ידכ .ףוסב הטנאופה
םואת ,תונבה יא לש ףופצ ץבקמ ,םיקתנה ךרד אקווד םעונב תובהאתהה
םירוהה .תורגבתהה ליגב שחרתה ןושארה קתנה .תידדצ-דח הבהא לש ימאיס
לייטל וברה אל םירוה ,םיעבשה תונש ,איהה הפוקתב .ל"וחל ועסנ ולש
.תאזה העיסנה לע יתינב .תועובש המכל זא ועסנ רבכ םא לבא .םלועב
הרידב םעונלו יל םייופצש םייוליבל רשקב תונויער ינימ לכ יתחפיט
לש תומשגתה יליבשב המליג הלילה ךותל החיש וליפא .םהלש הקירה
.םיגונע םייוואמ


ברעב .הלש םיאלפנה סקרובה תא ןיכהל ילש אתבסמ יתשקיב ברע תונפל
רכ ומכ יל הארנש ,"ןופישה הדשב ןספת"ה םעו סקרובה םע םעונ לא יתאצי
ןיינעה רסוחמ םג וירוענב רבכ עבנ םעונ לש ומסק .שפנ תוחישל הרופ
.םידומילב םיגשיהו תיתרבח תועדומ ,הקיסומ :יתוא ןיינעש המ לכב ולש
םילגוסמ ר'גנילסו דלר'גציפ טוקס ,הסה ןמרהש יתעדי .ארק אוה לבא
לש תיבה .המיאתמ הריוואל םורתלו םינפה תעבהב לק יוניש ונממ טוחסל
ףדה לעו סקנפ הלת אוה הסינכה תלד לע .ירמגל ךושח .שוטנ הארנ םעונ
".והשמ יל ובתכת םא ףיכ היהי .יטומ לצא ינא ,ייה" :בתכ ןושארה


ןחלוש דיל ,רצחב ובשי יטומו םעונ .יטומל יתכלהו קפאתהל יתלוכי אל
לאש יטומ .הספוקמ םיצומח ,תלוכמהמ קינקנ ,דיחא םחל .ולכאו ,לוגע
בשחנש ,יטוממ עומשל יל אציש ךורא יכה טפשמה היה הז "?הרק המ" :יתוא
לע סקרובה תא יתחנה .יתדמע .יתארקל םק אל וליפא םעונ .ןידעו ןשייב
.תבשל ךישמה אוה .יתטבחו םעונ לא יתשגינ ,ןונכת ילב ,םואתפו הפצרה
זג יתצחלש וליאכ .הטילש ןדבוא לש עגר ןימ ."ןספת"ה תרזעב וב יתטבח
יתענמנ .ותוא שוגפל אל יתיסינ וב יתטבחש ירחא .סקרב םוקמב
רשפא רבכ המ .םירבסהל שרדיהל אלו וב לקתיהל אל יתפדעה .ותוחכונמ
?ריבסהל


ןיד תכרוע ,םעונ לש ותשא םהבש תולילה תא יתלצינ הנורחאה הנשב
יל רמא םעונ .ותוא רקבל ידכ תועיסנ ללגב הרדענ ,םלוע יקבוח היקסעש
.תוכמ גפס אל ,וירחא וא וינפל ,םלועמ .בטיה ול רוכז יטומ לצא ברעהש
ינבב .םייזיפ םדא ינבב אנקמ ינא םימעפל" :רמאו הביחב יתוא ןחב אוה
".תושגר ירחא םיכלוהש ,םיפחסנש ,תולקב םיטהלתמש םדא


קחשמ אוה באו לעב רותב ולש דיקפתה תא .ילש םירוקיבה תא בהא םעונ
ינשמ םירוהה םע תבש ליל תוחוראו "יתשא"ו "ונחנא" ללוכ .תונייטצהב
ןבה םע יעובש לסרודכ קחשמו םייתנש םילויטב הוולמ הרוהו םידדצה
לע לפנתה שממ אוה ונלש תולילב לבא .היערה םע ברע לכ רשוכ תצירו
לע םג לבא היהש המ לע רקיעב .ונרבידו ונבשי .תיגלטסונה הריוואה
אלש םעונ ותוא .בהלתה שממ אוה .ולש תא השוע ןמזה ךיא יתשגרה .םירפס
.םירוקיבה תא דדוע טלחהבו רשק לע רמש אוה .תובהלתה תעבהב ןייטצמ


ילא אב םעונו יוזהו שוטנ ףירצב יתרג .הטיסרבינואב היה ינשה קתנה
ורג הירוהש ההומת תילאוטקלטניא הזיא לש טופש אוהש יתעדי .עובשפוסל
אבצב התוא ריכהש זאמ .ולש חורה יבצמ תינודא התיה איה .ינממ קוחר אל
הז יתניחבמ .ול הקרזש תומצע המכלו היפ אצומל תוכחלמ ץוח רבד השע אל
לוצלצ דוע רבכו בשייתה קר םעונ לבא .ולש ףיעסה התיה איה .רדסב היה
לבא המישרמ תוחפ .חתפב הדמע תילאוטקלטניאה לש בולע קתעה הזיא :תלדב
ץוחבמ הרוחש דפרע תמילג השבל איה .ףוסאל דיפקה םעונש ןזהמ טלחהב
התטנ הדפרעה .רבדל ימ םע היה ףוס ףוסו לוז ןיי וניתש .םינפב המודאו
תילאוטקלטניאה לש קסדה .הלש קסדה היה הז .םזינימפ לע םירובידל
.קתעהה תא יתפדעה ינא .תיסאלקה ןווי היה תירוקמה


םרות םוחת טלחהב אוה םזינימפש יתאצמו תיחרזמ הקיסומ היה ילש קסדה
םהל אב לוכהש הלא תמועל םהל השקש הלאכ לע ,תורחא לע ונרביד .קישמו
.םומעש בורמ .םדרנ םעונ .תרדשמ הידפולקיצנאכ התלגתה הדפרעה .תולקב
.םישרהל ידכ אל וליפא .ןיבמ וא ןיינעתמ תואריהל חרט אל םעפ ףא אוה
תאזכ תחא .תיסאלקה היינוויה םע ולש םיסחיה תא דכלמש המ הז יתעדל
םעונ ברעה דרישכ .םיקפוא תוביחרמ תוחישב טלבתהל עדויש רבג תבייח
םיחנזומ רתויה וירדחמ דחא לא ,תיטסינימפה תייוולב ,הנפו ררועתה
יתיתש ינא .הלילה תא וריבעה םה ךיא גשומ יל ןיא .ףירצה לש םיידדצו
וינפ תא ,תוימיטפואב ,יתלביק הבש השבע הסרוכ התואב תופילח יתמדרנו
,ןתינ ךיא יתניימדו יתררועתה םעפ ידמ .םיירהצב ישיש םויב םעונ לש
.תוערואמה ךלהמ תא רפשל ,חרזיש רקובב רבכ


.לוכאל שי המ לאשו רהוז אצי םעונ ,הרשע םיתשב ךרעב ,םיירהצב תבשב
:הלאשו הדפרעה םג האצי ,םיכאלמה שאר לעש לוגיעה ומכ תחרוז ,וירחא
יתבדינ לבא המצע לש המילגב בגנתהל הל עיצהל יל קשחתה "?תבגמ רשפא"
תונמדזהה תא יתלצינ .תחלקמה ךותב יל םלעיתש ידכ קר .הטורמ תבגמ הל
לוכה ךסב המ" :םומה הארנ םעונ .םיגהנתמ אל הככש םעונל יתרמאו
םעונ ".יתקתש זא ,םזינימפבו הקיסומב ןיבמ אל ינא" .לאש אוה "?יתישע
ינא לבא .תוינלכה הדשב לויטל תכלל הדפרעה תא ענכשל הסינ אוה .קופדה
הקורי הניחטו תומח תותיפ :הטושפ החורא תרזעב ראשיהל םתוא יתיתיפ
.הליבהמ הקושקשו


.וידרה תא יתנוויכו ,תבש לש לגרה ,"יחרזמה דעצמה תרמצ" עומשל יתיצר
ירחא בוקעל ידכ תרחא הנחת עומשל השקיב הדפרעה .דחא וידר קר יל היה
.ונחכוותה .יתמכסה אל .תירבה תוצראב תואטיסרבינואה תחאב םישנ תנגפה
תא רכוז אל הנממ ץוח שיאש הטיסרבינואב הנגפה תויהל הלוכי הבושח המכ
בצמל איבהל יתחלצה ,והשמו םירשע תב התיה איה ,הדפרעה תא לבא ?המש
לכ הז ,תויהל לוכי אל ,תויהל לוכי אל" :הרמאו החפייתה איה .יכב לש
הבושח רתוי םיריש לש תורחתש םדא ינב שי םירשעה האמה ףוסב .בוצע ךכ
".םלועה לרוגמ םהל


יל עידוה םעונ .ןודנולב יתרגשכ ליחתה ,םלוכמ ךוראה ,ישילשה קתנה
.ןודנולל עיגי ךישמהל ידכמ רק היהישכו הפוריאב לייטמ אוהש בתכמב
:בצקב דחוימ והשמ לבא היצמרופניא םוש .ולש הביתכה תרוצ תא יתבהא
תלחנתמ םע עיגה אוה "?ייק וא .אוהש הפיא לחנתהל ךירצ ינא זא"
.רודנג בורמ םיחצחוצמ ויה םה .םישושת םילייט ומכ וארנ אל םה .תפסונ
ןנגוסמ ךכ לכ עיפוה אל םעונ ,הז ירחא אלו הז ינפל אל ,םלועמ
הרוזג .ראות תפי התיה איה .וילעמ תוגרד המכ התיה הרוחבה .חצחוצמו
תויחפ המכ ואיבה םה .תודחושמה יניעל קקזנ אל הלש יפויה .המגוד יפל
תא שיגרהל אלש רשפא יא תאזכ הרוחב די לע .םידומצ ובשייתהו הריב
יואר ,בל יתמש אל .הפה לבה תא ,םישקשקה תא ,םירתוימה םימרגוליקה
ץוחמ טעמ ,עיתפמ אל ןפואבו ,יתשגרה קר .רזומ רבד םושל ,שיגדהל
.הנומתל


היח ומכ וגהנתה םה .םימי המכ ךשמב םתוחכונ תא יתאשנ הרובגב
הזויבמיס םהיניב התיה .וקקחצו וחלקתהו ושבלתה ןמזה לכ .תישאר-וד
רכוסה תא הל שחב אוה .ול הצהיגו שבלי המ הטילחה איה .תלבסנ יתלב
קרלקל ולש ןוימדה תא תדדחמ איהש הרמא איה .ובטימב הארנ םעונ .הפקב
תבבוח התיה איה .תמ וא יח אוה םא יתעדי אלש קיתע ןקחש הזיא .לבייג
.יתלוכיל רבעמ התיה איה .רמז תוזחמ היה הלש קסדה לבא רבע ינקחש לש
םיברעבו הלוגיש הנח תמאות תקורסת בוציעל השידקה איה םירקבה תא
הסנכנ ןיבל ןיב .רדיינש ימור ומכ הלש ינופה בנז תא הלטלטו הקקחצ
ןרובפה ירדוא לש םיעבוכה לע םעונ םע הצעייתהו הפילחהו הדדמ ,האציו
.ובזעיש םעונמ יתשקיב םימי המכ ירחא .תרווייה הטיר לש תובגל רשקבו
וא ןיינע תושעל ומצעל השרה אל םעפ ףא אוה .וב יתעגפ תאזה םעפב
ףוצרפה .ולש יטירגטניאב יתוהמ קלח התיה תושידא .תוינוציקב גהנתהל
.ןובלעה תא ,תדרפנ תושי ,תוהזל היה רשפאו ןטק ןומיל ומכ ץווכתה ולש


המכ יל רפיס אוה ,ל"וחב התהש ןידה תכרועשכ ,ביבא לתב תולילה דחאב
תודידיב ?המב" :לאש םעונ .יתאניק המכ ול יתרפיס .עתפוה ךיא ,בלענ
קסורמ בל םע יתבבותסה הלאה םינשה לכב ירה ?תיבסל הרוחב םע ילש
.תיסאלקה היינוויל סחיי םעונ קסורמה בלה תא ".דמעמ קיזחהל יתיסינו
תולקה ,הנממ גפסש ריפחמה סחיה ללגב ,ול תועיגמש ןימאה תמאב אוה
םע רדשל היהי השק המכ רורב יל היה רבכ תאזה החישב לבא .תודחוימ
אל ידכש ןוכנ .תיבסל ראותה תפיש בל יתמש אלש ןוכנ .לג ותוא לע םעונ
,הקל םעונ םג לבא .תושריחו ןורוויע לש בולישב ךרוצ היה התוא טולקל
.תטלחומ תוהקב ,ןורוויעב ,תושריחב ,יבגל


המ ול יתרמא אל םעפ ףא .ותשא תא וינזואב יתצמשה יכ הרק יעיברה קתנה
".יל הרקש בוט יכה רבדה" :התוא ץירעה אוה .יתקפאתה .היפלכ יתושוחת
לכואו םיינחיר תורנ .תיתחפשמה החוראל יתוא ונימזה םה דחא תבש ברע
הלש רבח לע הרפיס איה ,יב תורגתהל ידכ ,זאו .םידומח םידליו חבושמ
אל איה .יבלל בורקש םלוע קלח הז ,הקיסומה ללגב ,הבוק .הבוקב רשעתהש
תלוכי תא קודבל ידכו ,הוודחמ וטטר הלש םיכונתה וליפא ,התפרה
תא ,תיבה תא ,רנוילימה רבחה לש הנוכשה תא הראית ילש תוקפאתהה
םירוצי ,םיטיזרפ ,םינלטב לש רואב םינבוקה תא ריאהל ידכ לוכה .דרשמה
תיביספ הייפיצבו ןופורקימה לומ תוחרצב םהייח תא םיריבעמש םיתוחנ
.םיריית לש םירלודל


הקדבו יל הצרק ,תינבוקה היווחה תא המכיס איה הככ ",תובילע לש שוג"
תינרע התארנ איה .אטבתהל הל יתתנ .יתקתש .יתוא רערעל החילצה םא
להנל יל םיאתה אל .ןיאמ שי החישה תא בוצחל ידכ לוכה התשעו דחוימב
םעונ ונדרפנשכ .יחורב לושמל יתחלצה .יתמלעתה .גולאיד לש הזכ גוס
."תנווכתמ אל איה .תולקב התוא תחקל ךירצ"ש רמאו תלדה לא יתוא הוויל
וא םינווכתמ םא הנשמ אל רבכ תואשנתה לש הלאכ תוגרדב" :קר יתינע
".אל


אקווד םעונ ןכ ינפל .וילע יתשקעתהש דיחיה אוה ,ןורחאה ,ישימחה קתנה
ידכ םימעפ המכ רשקתה אוה .ינבוקה עוריאה תא ,חייטל ,קילחהל הסינ
,ןורחאה קתנל לבא .רקבל אובא ילואשו רדעית ןידה תכרועש עידוהל
ידכ םעונל יתכלה ברע ותואב .ססומתהל השק היהי ,יתניחבמ תוחפל
ילואו קרפ לוענל ,םיניינע חותפל ןמזה עיגהש יתטלחה .תודוותהל
המ"ה תאו יבוד קוביח םע יתוא טלק אוה .בוט ליחתה הז .שדח ליחתהל
יתעדי .ילש ןורחאה בהאמה לע ול יתרפיס .הרתי הנווכב לאש "?ךמולש
םעפה תא ול יתראית .םיטרפ יטרפל דרי אוה .ותוא קילדמ אשונהש
.תוסנל ול יתעצה .בהלתה אוה .םיירהצה רחא סדרפב הנורחאה
"?ותא" .לאש םעונ "?ימ םע"
.יתינע ",יתא"


ךכ לכ ןיבהל יתיצר אלש המ תא יתנבהו םעונ לש ףוצרפה תא יתיאר זאו
יתנבה דימתלו תחא .תושידאה לש קסדהמ אצי אוה ףוס ףוס .םינש הברה
,רחא םש הזל ןיא ,יתיאר ולש ףוצרפה לע .תומיטא לש קסד םג הזש
וינפ תעבה תא תוארל ,םיקתנו םינש הברה ךכ לכ ירחא ,םיענ היה .סואימ
אוה ךיאו ותשאל רושק אוה המכ יל ריבסה םעונ .הרשנש הכסמ ומכ .הנתשמ
םירועפה ויריחנ לע יתלכתסה ינא לבא .רשויו תונמאנ לש םיכרעל ביוחמ
.וירחא רזחמ ולש רבחהש ותעדב הלע אל םלועמש יתעדיו קמחתמה וטבמ לעו
2001 ,רתכ תאצוה ,''ךלמהו בהאמה ,לעבה'' ךותמ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
עינים עם דמעות
דרא ןיראק

841 נוסע אחורה
ןמסדנל ילינ

חמש עשרה דקות
קוצ יריש

שעה למחשבה
יקסבורדנמ תיגח

ניתוח קל
יקסבורדנמ תיגח

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא