םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תיעובש תיזחת~היגולורטסא~ישאר       


ידג
17/12/17 -ל 10/12/17 - ה ןיבש עובשל תיעובש תיזחת

ךרדב חילצהל ולכותש ךכ םכלש הריציה תיבל םיבר םיבכוכ וסנכיי הבורקה הפוקתב
םיעבונ םיישקה .הנורחאל םהב םתייהש םישק םיבצממ תאצל תנמ לע תיתריצי דואמ
םייח ךרדל םכתא ואיצוי רשא םכייחב םיינכפהמ םייוניש תושעל םכילעש הדבועהמ
ןרוטס בכוכה ףוס ףוס ררחתשי בורקה שדוחב .הליעי היישעל םכתא ורעניו השדח
.םכרובע ליחתת השדח הפוקתו םכלש הריירקה תיבב ותגיסנמ
תישדוח תיזחת


תולזמו סקס   
:תא
:אוה
באל-ורטסא   
:תא
:אוה
   חלש

לזמ ליפורפ   
:תא
:אוה

לזמ תויגוע         
םימורופ   
     אסטרולוגיה
    
    
םימורופל     
םיצלמומ םיקניל   

astro
astrology-numerology
day of birth

 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא