םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
ןואיתנפה~תוברת~ישאר    
ןואיתנפה
קילג ןורש


ץראב תוברתה ינפ תא ובציעו ונישש םישנ לש עדימ רגאמ ינימ


:ןואיתנפ תרבח ירחבהמדקה

תולודג דיגהל רמייתמ אל הזה רגאמ ינימה .תבייחמ .הדיחפמ טעמ תיארנ "ןואיתנפ" הלימה
אל .תוברתה ינפ תא ונישש תורוחבל עידצהל רקיעב איה הרטמה .שדח עדימ קפסלו ,תורוצנו
.תאזה ץראה לש םינפה תא ונישש תורדהנ םישנ טושפ ןהש ללגב .תורוחב ןהש ללגב
תויהל ,שגרל ,עיפשהל ךישמהלמ םיאבה תומשה תא רוצעי אל תוומהש ידכ לכה ונישע
רדס לע תויהלמ ןהמ תחא ףא עיקפהל תושר ןיא תוומל .ונבילב תומעופו תויח ,תויטנוולר
ןתוא איבהל וניסינו ,ןהמ תחא ףא תמלוה אל תקבואמה הישנה םוהת .יתוברתו ,ישנה םויה
ןתוא ושפחתש איה ונלש הלודג יכה הווקתה .םיילאיזומ םיגצומ וא תואטרדנאכ אל ,ןאכ
,עונלוקב ,תוכורעתב ,רפסה יתבב דומילה תוינכת ,המבה לע ,םיטילקתהו םירפסה תויונחב
.תיתוברת תורצוא לש ירשפא רגאמ לכבו ,טנרטניאב ,תוירפסב
ומכ עמשיהל תוצור אל ונחנא .םידוביכ ינימו ,םיסרפ ,םיסקטל םיכייש םיכורא םימואנ
תולחמב ןהימי ימדב ףטק תוומהו .תוומה לע ןטק רגית ארקיש המ ומכ אלא ,ךורא םואנ
ןייבמוקהש רצוקל תוארהל ,ילוא ,ונלש ךרדה וז .ןאכ תועיפומש םישנהמ לודג קלח תורורא
.ונילע דבוע אל ולש
לכונ בורקה דיתעבשו ,התוא וניאר ונחנאש יפכ "ךמיא תא דבכ" תווצממ ונהתש תווקמ
.בייחתהל םיצור אלש םינבו הוועשו סיטילולצ לע םינוידל רסמתהל
.הדובע תצק דוע ונל שי ,זא דע


ישאר דומעל הרזח


םינורחא םירמאמ   
הבוורלי של הריאליטי
ףסוי-תיב לטיל

עוגיות שקדים
ןרא הבוט

נערות קמדן
ןווא ןיי'ג

פרויקט 2y: חידון הריאליטי טראש
תכרעמ

ספיידרמן החדש
תכרעמ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא