kt_facts 1

בשמונה במארס 1857 דוממו מאות פועלות במפעלי הטקסטיל והביגוד בניו יורק את המכונות. היה זה ראשיתו של מאבק ראשון מסוגו על תנאי העבודה המחפירים והשכר הזעום של נשים בתעשיה האמריקנית. זו נחשבת עד היום, רשמית, ל"שביתת הנשים הראשונה".בשמונה במארס 1857 דוממו מאות פועלות במפעלי הטקסטיל והביגוד בניו יורק את המכונות. היה זה ראשיתו של מאבק ראשון מסוגו על תנאי העבודה המחפירים והשכר הזעום של נשים בתעשיה האמריקנית. זו נחשבת עד היום, רשמית, ל"שביתת הנשים הראשונה".