kt_facts 9

הטייסת העברית הראשונה היתה רחל מרקובסקי. היא קיבלה את רשיון הטייס שלה במאי 1940, באחת ממגירותיה שמור רישיון טייס מספר 66 שהונפק על ידי המנדט הבריטי – הראשון שניתן לאישה בארץ. מרקובסקי היתה הארצישראלית היחידה שעברה קורס טייס צבאי במסווה של קורס אזרחי.הטייסת העברית הראשונה היתה רחל מרקובסקי. היא קיבלה את רשיון הטייס שלה במאי 1940, באחת ממגירותיה שמור רישיון טייס מספר 66 שהונפק על ידי המנדט הבריטי – הראשון שניתן לאישה בארץ. מרקובסקי היתה הארצישראלית היחידה שעברה קורס טייס צבאי במסווה של קורס אזרחי.