kt_facts 13

השם הנפוץ ביותר לבנות בקרב האוכלוסייה היהודית בשנת 2003 הוא נועה. למעלה מ-3% מהבנות נקראו בשם זה. שמות נוספים הנפוצים בקרב הבנות הם שירה, מאיה, עדי ושרה. הנתונים לשנת 2004 טרם נמסרו, אבל סביר להניח שעוד נעה נולדת ברגעים אלה ממש.השם הנפוץ ביותר לבנות בקרב האוכלוסייה היהודית בשנת 2003 הוא נועה. למעלה מ-3% מהבנות נקראו בשם זה. שמות נוספים הנפוצים בקרב הבנות הם שירה, מאיה, עדי ושרה. הנתונים לשנת 2004 טרם נמסרו, אבל סביר להניח שעוד נעה נולדת ברגעים אלה ממש.