kt_facts 14

הטמפון הראשון הומצא במצרים העתיקה והיה עשוי מצמח הפאפירוס, סוג של קנה סוף שעבר ריכוך. ביוון העתיקה המציאו טמפון מסוג אחר: תחבושת כותנה (מוך) מלופפת סביב מקלון עץ. המצאה זו מתועדת בכתב על ידי היפורקטס, האיש והשבועה, עוד מהמאה החמישית לפני הספירה.הטמפון הראשון הומצא במצרים העתיקה והיה עשוי מצמח הפאפירוס, סוג של קנה סוף שעבר ריכוך. ביוון העתיקה המציאו טמפון מסוג אחר: תחבושת כותנה (מוך) מלופפת סביב מקלון עץ. המצאה זו מתועדת בכתב על ידי היפורקטס, האיש והשבועה, עוד מהמאה החמישית לפני הספירה.