kt_facts 4

תוחלת החיים הממוצעת כפי שחושבה בין השנים 1995-2000 אצל נשים בישראל הגיעה ל 80.5 שנים, זאת לעומת 76.1 שנים אצל הגברים. מחצית מהבנות שנולדו בין השנים 1995-1999 צפויות לחיות למעלה מ-83 שנים, ואילו מחצית מהבנים שנולדו באותן שנים צפויים לחיות למעלה מ-79 שנים.תוחלת החיים הממוצעת כפי שחושבה בין השנים 1995-2000 אצל נשים בישראל הגיעה ל 80.5 שנים, זאת לעומת 76.1 שנים אצל הגברים. מחצית מהבנות שנולדו בין השנים 1995-1999 צפויות לחיות למעלה מ-83 שנים, ואילו מחצית מהבנים שנולדו באותן שנים צפויים לחיות למעלה מ-79 שנים.