kt_facts 16

מספר תלמידות התיכון שלומדות מדעי המחשב יורד בהתמדה בעשר השנים האחרונות. למעלה ממאה שנה מאז המציאה אישה את תוכנת המחשב הראשונה, וכמעט אלפיים שנה מאז הוצאה היפתייה להורג באלכסנדריה כיוון שהעזה לרשום נוסחאות מתמטיות למסלול הכוכבים, נשים עדיין מפחדות ממדעים ומטכנולוגיה.מספר תלמידות התיכון שלומדות מדעי המחשב יורד בהתמדה בעשר השנים האחרונות. למעלה ממאה שנה מאז המציאה אישה את תוכנת המחשב הראשונה, וכמעט אלפיים שנה מאז הוצאה היפתייה להורג באלכסנדריה כיוון שהעזה לרשום נוסחאות מתמטיות למסלול הכוכבים, נשים עדיין מפחדות ממדעים ומטכנולוגיה.